Skip til hoved indholdet
  Hjem Assens Havn - Erhverv Forretningsbetingelser - Assens Havn Erhverv

Forretningsbetingelser - Assens Havn Erhverv

 

Betingelserne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og fra Assens Havn, med mindre andet udtrykkeligt og specifikt er aftalt mellem Assens Havn og en aftalepart.

For så vidt at NSAB 2000 og DHAB 2007 ikke er fraveget i det følgende, er disse regelsæt gældende for alle aktiviteter på, til og fra Assens Havn.

For yderligere regler for aktiviteter på, til og fra Assens Havn henvises til "Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne", der kan ses på Retsinformation.dk, eller rekvireres hos administrationen på Assens Havn.

General information

Havneinfo

Assens Havn

Nordre Havnevej 12

5610 Assens

+45 6471 3165 Døgnvagt

Normal arbejdstid

Assens Havns normale arbejdstid er:

Mandag til fredag 08.00 – 16.00

Havnekontorets normale åbningstid er:

Mandag til fredag 08.00 – 12.00 

Ved skibsanløb og under lastning/losning arbejdes der 24-7 på Nordkajen og 07-22 på Midtermolen.

 

CVR-nr. 29 18 96 92

SE-nr. 35459464

EAN-nr. 579000 111 4800

assenshavn@assens.dk

www.assenshavn.dk 

Direktion & salg

Havnechef Ole Knudsen olknu@assens.dk

Administration

Havnekontor og brovægt assenshavn@assens.dk

Faciliteter Assens Havn

Areal: ca. 56.000m2.

Kajlængde: 1.000m.

Vanddybde: Sejlrende 7,5 m. Langs kaj op til 7m.

Færgelejer: 1

Pakhuse: 3

El: Op til 200 A

Diverse: Ferskvand

Toilet med bad

Wi-Fi 

Helligdage

Nytårsdag 1. januar, og Juledag 25. december. 

ISPS

Der er 2 sikringsområder:

0001, Nordhavnen

0002, Værftsområdet 

Betaling

Bankforbindelse: Danske Bank

 Reg.no.: 4366

Konto: 4767197004

IBAN: DK2730004767197004

Swift code: DABADKKK 

Betalingsbetingelser: Netto kontant, hvis ikke andet er aftalt. 

Anmeldelse af anløb/afgang.

Alle anløb til Assens Havn af fragtskibe, erhvervsfartøjer, og ISPS pligtige skibe, skal anmeldes til Assens Havn mindst 24 timer før ankomst.

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om skibet og BT, godstype og mængde, ETA, affaldsrapport, og ETD.

1 time før ankomst til indsejlingen skal havnen adviseres på vagttelefonen +45 6471 3165

1 time før afgang fra kaj, skal havnen adviseres på vagttelefonen +45 6471 3165. 

Afgifter.

Taksterne og priserne, som er gældende for aktiviteter på, til og fra Assens Havn, skal betragtes som gældende, med mindre andet er aftalt med Assens Havn.

Takster og priser for aktiviteter og aftaler fremgår af Takstblad - Erhverv.

Alle priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er nævnt. 

Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. 

Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt, eller på anden måde sikret Assens Havn.

Skibsafgift grundbeløb.

Alle skibe over 500 BT betaler et grundbeløb for miljøafgift, administration, trosseføring og sikkerhedsovervågning af anløb/afgang.

Is afgift.

"Lov om beredskab for is brydning" af 7. december 2012, medfører at der skal opkræves en beredskabsafgift. Denne afgift er i Assens Havn indregnet i vareafgiften, og opkræves derfor ikke separat. 

Skibs- og vareafgift.

Skibsafgift.

Af alle skibe, fartøjer og flydende materiel, der anløber Assens Havn med henblik på omsætning af gods, betales en afgift (skibsafgift) for at henligge inden for dækkende værker.

Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør.

For aktuelle priser henvises til Takstblad - Erhverv, Alle priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er nævnt. 

Beregningsgrundlag.

Skibsafgiften beregnes af skibets samlede BT, enten per anløb eller per måned.

Skibenes bruttotonnage opgøres efter den internationale skibsmålekonvention af 1969, der trådte endeligt i kraft 18. juli 1994.

Et skib, fartøj eller andet flydende materiel anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen.

Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 7 dage, regnet fra ankomstdagen. Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver påbegyndt liggeperiode af op til 7 dage. 

Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller af anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele eller dele af den måned, afgiften omfatter. Månedsafgift kan ikke aftales med tilbagevirkende kraft. Anmodning om månedsafgift skal afgives før den pågældende måneds start, og afregnes ligeledes forud. 

Fritagelser.

 • Skibe indregistreret til fiskeri bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs, hvoraf der betales værdiafgift. Der betales dog som minimum, hvad der svarer til vandarealet for det pågældende skib.
 • Skibe, der efter deres formål normalt anløber havn med henblik på omsætning af gods, men hvis formål med anløb i Assens Havn udelukkende er proviantering, reparation, besætningsskift, bunkring eller lignende, betaler i stedet for skibsafgift en dagsafgift, som fremgår af Takstblad - Erhverv.
 • Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge og skibbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer.

Uanset et skib måtte være fritaget for betaling af skibsafgift, skal det betale for bortfjernelse af affald og for andre forbrugsafgifter. 

Vareafgift.

For alle varer, der losses, lastes eller på anden måde sø- eller landsættes via havnen eller de uddybede løb og bassiner, betales en vareafgift til Assens Havn. Vareafgiften påhviler varemodtageren eller vareafsenderen.

De aktuelle takster for vareafgift fremgår af Takstblad - Erhverv. Opmærksomheden henledes på, at de anførte vareafgifter er vejledende, der kan i visse tilfælde opnås mængderabat.

I tilfælde af takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende ved losningens, henholdsvis lastningens begyndelsestidspunkt. 

Beregningsgrundlag.

Ladningens konnossement lægger til grund for fastsættelse af ladningens vægt, og dermed den størrelse der skal svares vareafgift af.

Ved ladning forstås den samlede last pr. anløb, der lastes eller losses fra det enkelte skib. 

Fritagelser.

Følgende varer er fritaget for vareafgift:

 • Proviant og stores til skibets eget brug.
 • Varer og materiel til havnens brug.
 • Varer der midlertidigt losses, men igen indlades under samme ophold i havnen.

Følgende varer kan være fritaget for vareafgift:

 • Såfremt der er betalt vareafgift for indgående, kan der efter skriftlig godkendelse fra Assens Havn ske søværts genudførsel uden vareafgift, hvis varerne ikke er bearbejdet under opholdet.

Leje af arealer og bygninger.

Pladsleje for gods.

Ved oplægning af gods på havnearealer opkræves en pladsleje pr. m2 pr. påbegyndt uge eller påbegyndt måned i henhold til Takstblad - Erhverv.

Import- og eksportgods, kan henligge på havnens arealer i 7 dage uden betaling af pladsleje, forudsat godset er omsat eller skal omsættes over kaj.

Oplægningstiden i dage regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Oplægningsperiode og -betingelser skal aftales, inden der oplægges gods på havnens arealer.

Gods kan ikke oplægges uden forudgående aftale med havnen.

Lejen opkræves, med mindre andet er aftalt, hos ladningsejer.

Pladsleje for gods er undergivet miljømyndighedernes krav, ladningsejer er ansvarlig

overfor miljømyndighedernes krav. 

Langtidsleje af arealer.

Størrelsen af leje for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede arealer fastsættes efter aftale med Assens Havn.

Størrelsen af leje for befæstede arealer fastsættes ligeledes af Assens Havn i forbindelse med lejeaftalens indgåelse.

Langtidsleje af arealer er undergivet miljømyndighedernes krav, lejer er ansvarlig. 

Midlertidig leje af pakhuse.

I havnens pakhuse kan der efter aftale oplægges gods, der skal indlades i skib eller er udlosset fra skib.

Pakhuslejen aftales med Assens Havn og udregnes i DKK pr. m2 pr. påbegyndt uge eller påbegyndt måned.

Arealet opmåles af Assens Havn.

Leje per uge beregnes efter det største areal, som har været anvendt til oplægning og ekspedition i den pågældende uge.

Ved udlejning per måned træffes der aftale om reservering af arealer for en måned ad gangen imod forudbetaling af månedslejen.

Lejer er forpligtet til ved lejeaftaler ud over 3 måneder:

 • at tilsikre, at der er opsat brandslukningsudstyr i produktions- og lager- lokaler i overensstemmelse med de SKAFOR godkendte "Forskrifter for brandslukningsudstyr".
 • at opsætte opslag om "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" i bygninger og/eller områder der tilhører under Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, samt tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.
 • at sikre, at udendørs brandbare oplag (f.eks. paller) placeres minimum 3 meter fra bygninger med tagudhæng.

Midlertidig leje af pakhus er undergivet miljømyndighedernes krav. 

Ansvar.

Assens Havn påtager sig intet ansvar for svind, skade på eller destruktion af gods (herunder emballage, fyldte og tomme containere mv.), der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer og/eller i tanke.

Assens Havn påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle svind og/eller skader, som det opbevarede gods mv. måtte påføre tredjemand.

Lejere opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici.

Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning. 

Affaldshåndtering m.m.

 Modtagning af skibsaffald m.m.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006 har Assens Havn etableret modtageordning for rimelige mængder drifts- affald og lastrester fra skibe. Ved "rimelige mængder" forstås den mængde, skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra sidste havn, dog maksimalt 1 m3. 

Havnens godkendte affaldsplan kan findes Havaffaldsplan.

Affald leveres til Assens Havn inden for normal arbejdstid jf. takstblad. Der kan træffes særlig aftale om afhentning uden for normal arbejdstid.

En del af affaldshåndteringen er vederlagsfri, jf. nedenfor, dog kun for skibe, der har betalt skibs- og/eller kajafgift. 

Olie- og kemikalieaffald, der ikke er driftsaffald, må skibet og/eller virksomheden selv foranledige og bekoste afleveringen af, til godkendt modtage- og behandlingsanlæg. I affaldsplanen kan det ses, hvilke godkendte underleverandører Assens Havn anvender.

Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter IMDG-koden eller emulgerende stoffer modtages ikke.
Virksomheder, der reparerer eller ophugger skibe, må selv foranledige og bekoste aflevering af olieaffald m.v. til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. 

Maskinslop og andet olieaffald.

Denne ydelse rekvireres via havnen og skal varsles senest 1 arbejdsdag før afhentning.

Overstiger mængden 1 m3 faktureres skibet de faktuelle omkostninger til bortskaffelse i henhold til gældende miljøkrav.

Såfremt skibet selv rekvirerer servicen uden om havnen, er Assens Havn ikke forpligtiget til at refundere omkostningerne. 

Kloak- og badespildevand.

Assens Havn modtager ikke kloak- & badespildevand, men kan ved særskilt aftale foranledige afhentning af ovennævnte fra lokal kloakservice. 

Dagrenovation.

Almindelig dagrenovation i form af driftsaffald fra skibe kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere, der bestilles i forbindelse med fremsendelse af anmeldelsesformular for affald, jf. nedenfor under afsnittet bestilling.

Kabysaffald kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere placeret på havnen.

Kabysaffald må ikke blandes med andet affald.

Papir og pap skal sorteres og leveres bundtet ved siden af affaldscontaineren. 

Sygehusaffald.

Sygehusaffald modtages ikke af Assens Havn. Skibet eller dets agent skal selv sørge for bortskaffelse til godkendt modtager. 

Lastrester i henhold til Marpolkonventionen.

Assens Havn modtager lastrester efter nærmere aftale. For modtagelse af lastrester betales afgift jf. Takstblad - Erhverv. 

Der henvises yderligere til affaldsplanen Havaffaldsplan. 

Bestilling.

Alle bestillinger på afhentning af driftsaffald og lastrester skal afgives bindende til Assens Havn i så god tid som muligt og senest kl. 10.00 sidste normale arbejdsdag, før afhentning/modtagelse skal finde sted.

Bestillingen skal foretages ved udfyldelse og fremsendelse af en anmeldelses- formular for affald med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald, der ønskes afleveret. Formularen hentes her Affaldsindberetning.xlsx 

Betaling.

Afhentning af rimelige mængder driftsaffald, i henhold til ovenstående, er uden beregning inden for normal arbejdstid, forudsat bestilling er foretaget rettidigt.

For afhentning uden for Assens Havns normale arbejdstid beregnes for den forbrugte tid inkl. overtid. Der beregnes som minimum for 3 timer.

Såfremt afhentning/modtagelse skal finde sted uden for normal arbejdstid, og/eller bestillingen ikke er sket arbejdsdagen før, skal der betales pr. m3 for afhentning/modtagelse i henhold til Takstblad - Erhverv. 

Skibe, der er fritaget for skibsafgift.

Ethvert skib, som ikke har betalt normal skibsafgift til Assens Havn, skal betale for samtlige ovenfor nævnte ydelser, som leveres af Assens Havn. 

Ansvar.

Skibet og dets rederi, der anvender havnens modtageordninger, skal friholde Assens Havn for ethvert tab, havnen måtte lide som følge af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger fra skibsføreren om affaldets art, sammensætning, mængde samt for lækage på grund af eget defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel. Friholdelsen gælder også person-, ting- eller formueskade, som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. 

Klageadgang.

Såfremt et skib eller dets agent vurderer, at der ikke er tilstrækkelige modtage- faciliteter, findes der i affaldshåndteringsplanen en klageformular.

Klageformularen fremsendes til Assens Havn med kopi til Miljøstyrelsen. 

Levering af el.

Bestilling og afmelding af el.

Bestilling og afmelding af el skal uanset brugsformålet, ske til Assens Havn. Afmelding af el skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke henligger på kajerne.

Assens Havn har mulighed for at levere op til 400V/200Amp.

Ønskes strøm udover 400V/32Amp kontaktes Assens Havn minimum 24 timer før ankomst. 

Takster og betaling.

Priser for brug af el på Assens Havn fremgår af Takstblad - Erhverv.

Brug af strøm skal Månedsvis indberettes til Assens Havn, der herefter opkræver for det beregnede forbrug hos skibets ejer.

Assens Havn forbeholder sig ret til kontrolaflæsning af skibenes elmålere.

Assens Havn kan efter omstændighederne stille krav om, at der stilles sikkerhed for betaling af el inden tilkobling. 

Ansvar.

Assens Havn leverer kun tilslutninger ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt.

Assens Havn påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, hjælpematerialer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren.
Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning. 

Kraner  m.m.

Udlejning af kraner m.m.

Det er igennem Assens Havn muligt at leje mobilkraner og andet losseudstyr, efter aftale.

Følgende udstyr er normalt tilgængeligt: 

 • Sennebogen 835 M kapacitet op til ca. 300t/400m3 pr. time.
 • Gummiged
 • Minilæsser
 • Traktor med kost 

Såfremt andet udstyr skal anvendes, kan dette aftales med havnen.

Tilbehør til kran.

Ved udlejning af kran medfølger grab og krog uden ekstra beregning.

Assens Havn påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning og leverer ikke de dertil fornødne stropper og åg. Med mindre dette er særskilt aftalt med Assens Havn. 

Takster og betaling.

Priser for leje af kraner m.m. fremgår af Takstblad - Erhverv, i taksterne er betaling for fører af maskinerne medregnet. Eventuel varskomand betales særskilt på timebasis.

Ved ad hoc opgaver, hvor særskilt udstyr skal rekvireres, tager Assens Havn 10 % af den samlede pris til administration og fortjeneste. 

Fortrinsret.

Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. Skibe laster og losser almindeligvis i den rækkefølge, de ankommer.

Assens Havn kan forlange af lejeren af en kran, når der ligger skib og venter på kran, at arbejdet fremskyndes så meget som muligt.

I alle tilfælde gælder det, at Assens Havn til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes. 

Ansvar for arbejde med kran m.m.

Assens Havn anvender underleverandører til, hvorfor Assens Havn ikke påtager sig ansvaret for skader i forbindelse med underleverandørens udstyr, operationer og personer.

Assens Havns ansvar for skade, der opstår under kranens arbejde eller transport til arbejdsstedet, er begrænset til ansvar for skade, som kan tilskrives fejl eller forsømmelse udvist af personer, som er ansat ved Assens Havn og kun i det omfang, der kan

pålægges Assens Havn et ansvar i henhold til dansk rets almindelige regler herom. 

Trosseføring.

Trosseføring udføres af Assens Havn, og er en del af det grundbeløb der opkræves alle skibe over 500 BT. 

Rengøring.

Spild på havnens arealer, herunder havnebassiner, i forbindelse med oplægning, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes.

Det påhviler ladningsejeren at bortskaffe spild i henhold til gældende regler for området.

Spild må ikke kastes i havnens bassiner. Såfremt varer eller gods tabes i havne- bassinerne, påhviler det ligeledes ladningsejeren at samle det pågældende op fra bassinerne.

Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at godshåndteringen er afsluttet.

Sker dette ikke, er Assens Havn berettiget til at lade oprensning foregå for ladningsejerens regning. 

Transport af gods til og fra havnen.

Det påhviler ladningsejerne og deres transportører at anvende adgangsveje til havnen der giver mindst mulig gene for byen. Den normale adgang foregår via Søndre Ringvej, Næsvej, Krabbeløkken, Søndre Havnevej og Nordre Havnevej, eller via Kildesmindevej og Nordre Havnevej. 

Ansvar og ansvarsbegrænsning.

Såfremt Assens Havn findes ansvarlig efter én af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: 

For tab af gods fastsættes erstatningen til værdien af tilsvarende gods på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen - eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet.

Erstatningen kan dog ikke overstige de beløbsgrænser, der fremgår af NSAB 2000 og DHAB 2007.

For så vidt angår containere eller anden transportbeholder med indhold, kan erstatningen ikke overstige DKK 75.000,-.

Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v. mistet markedsandel eller andet indirekte tab ydes ikke.

Assens Havn påtager sig ikke ansvaret for skader på gods i pakhuse, tanke eller på arealer, med mindre andet fremgår ovenfor, eller er skriftligt aftalt. Lejer opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici.

I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglerne i Sølovens §279.

Lejeren har ansvaret for skader, der påføres det lejede, ved godshåndtering, kørsel med truck, lastbil m.m.

I øvrigt henvises til NSAB 2000 og DHAB 2007.

Assens Havn
Nordre Havnevej 12
5610 Assens

Tlf.:    

 • Baagø Færgen (+45) 64 71 41 42 
 • Assens Havn (+45) 64 71 31 65

Nyttige links