Takstblad Erhverv Assens Havn

Takstblad Erhverv Assens Havn

Takstblad 2023

Alle priser er eksklusiv moms

Skibsafgift

a. Skibsafgift for hvert anløb, DKK 4,00 pr. BT-enhed
b. Forudbetalt månedsafgift med ret til ubegrænset antal anløb pr. måned, DKK 26,28 pr. BT-enhed

Skibe over 500 BT betaler desuden Grundbeløb på 1200,00 pr. anløb til dækning af miljøafgift, administration, trosseføring og sikkerhedsovervågning af anløb/afgang.


Skibe, der anløber havnen med henblik på proviantering, bunkring, besætningsskifte, reparation eller som anløber havnen af bekvemmelighedsmæssig årsag, skal i stedet for skibsafgift betale et beløb efter nedenstående tabel, taksten gælder i 24 timer.

Skibe over 500 BT betaler Grundbeløb på 1200,00 pr. anløb samt 0,65 DKK. Pr. BT/døgn.
Skibe under 500 BT betaler efter længde:

Skibe 0 – 15 m., DKK 295,00
Skibe 15 – 27 m., DKK 590,00
Skibe 27- ,DKK 940,00

Fiskeskibe betaler vareafgift på 2,45 % af lastens værdi, dog minimum 8372,00 pr. år 698,00 pr. måned.


Optagning /isætning af skibe fra kajerne koster 176 DKK, regningen skrives til vognmanden.

Vejninger

Vejning af skibslast, DKK 3,25 pr. ton
Vejning af køretøj til syn, DKK 220,00 pr. vejning
Vejning af campingvogn, trailer mm., DKK 110,00 pr. vejning
Andre vejninger efter aftale

Oplæggere

Erhvervs- eller erhvervslignende fartøjer betaler oplægning, DKK 26,11 pr. m2 pr. måned, opgjort efter skibets største længde og bredde. Der betales dog minimum kr. 8.545,- årligt.
Oplægning kan kun foregå efter skriftlig aftale og med forudbetaling til Assens Havn.

Vareafgifter

Sten, gips, skærver, kalk, mv., DKK 6,41 pr. ton
Salt, cement, gødning, træ, jern, DKK 10,37 pr. ton
Forarbejdet træ, jern, stål, kul, mv., DKK 8,61 pr. ton
Korn, DKK 9,49 pr. ton
Skrot, DKK 10,37 pr. ton
Øvrige produkter, DKK 16,55 pr. ton
Projektlast efter aftale.

Takster for materiel

Kran kan arrangeres via havnens eller egne samarbejdspartnere.
Traktor m. kost, inkl. fører, DKK 730,00 pr. time

El og vand

Ferskvand
Forbrug, DKK 52,22 pr. m3
Til- og afrigning samt slange, DKK 480,00 pr. gang

El
Forbrugsafgift inkl. statsafgift, DKK 3,20 pr. kWh (justeres løbende)
Tilslutningsafgift Trafikhavn, DKK 480,00 pr. gang

Tilslutningsafgift over 32 Amp, afregnes efter forbrugte materialer og tid.

Øvrige priser

Arbejdsløn ved arbejde for andre
Mandskab udlejes for minimum 1 time.
Drifts- og servicemedarbejdere DKK 462,00 pr. time
Ledere og faglærte, DKK 795,00 pr. time
Ventetid, DKK 462,00 pr. time
Overtidstillæg, (uden for normal arbejdstid) DKK 410,00 pr. time
Arealleje
Midlertidig pladsleje for gods efter 7 dage, pr. uge, DKK 4,71 pr. m2
eller pr. påbegyndt måned, DKK 16,57 pr. m2


Langtidsleje af arealer
Takstzone I, DKK 28,79 pr. m2 pr. år
Takstzone II, DKK 24,85 pr. m2 pr. år
Pakhusleje
For opbevaring af varer og produkter i pakhuse kan der ved henvendelse til Assens Havn indhentes oplysning om pris og nødvendige miljøgodkendelser til det pågældende produkt.
Korttidsleje, DKK 68,00 pr. m2 pr. md.
For langtidsleje af pakhus, kontakt havnen.
Anvendelse af modtageordning
Blandinger af olie, olieslop mv., DKK 1160,00 pr. m3
Kloakspildevand efter regning
Driftsaffald, DKK 1.465,00 pr. m3

Øvrigt drifts- og lastaffald, kemikalier mv. afregnes efter faktiske omkostninger afhængig af bortskaffelsesmuligheder.