Takstblad Erhverv Assens Havn

Takstblad Erhverv Assens Havn

Takstblad 2019

Alle priser i takstbladet er ekskl. moms.

Skibsafgift

Skibsafgift for hvert anløb......................................................................................... DKK  4,24 pr. BT-enhed.

Forudbetalt månedsafgift med ret til ubegrænset antal anløb pr. måned............... DKK 23,69 pr. BT-enhed.

Skibene betaler desuden Skibsafgift Grundbeløb på 1090,00 pr. anløb til dækning af miljøafgift, administration, trosseføring og sikkerhedsovervågning af anløb/afgang.

Skibe, der anløber havnen med henblik på proviantering, bunkring, besætningsskifte, reparation eller som anløber havnen af bekvemmelighedsmæssig årsag, skal i stedet for skibsafgift betale et beløb efter nedenstående tabel, taksten gælder i 24 timer.

 

Erhvervsskibe m.v.

Skibe

0 – 15 m

DKK

264,00

Skibe

15 – 27 m

DKK

528,00

Skibe

27-

DKK

843,00

       

Skibe over 500 BT betaler Skibsafgift Grundbeløb på 1090,00 & 0,60 DKK. pr. BT/døgn.

Fiskeskibe betaler vareafgift på 2,45 % af lastens værdi, dog minimum 8298,00 pr. år 691,50 pr. måned.

Optagning /isætning af skibe fra kajerne koster 160 DKK, regningen skrives til vognmanden.

 Vejninger

Vejning af skibslast ………………………………………… DKK 3,00 pr. ton

Vejning af køretøj til syn……………………………….... DKK 160,00 pr. vejning

Vejning af campingvogn, trailer mm……………...… DKK 80,00 pr. vejning

Andre vejninger efter aftale

Oplæggere

Erhvervs- eller erhvervslignende fartøjer betaler oplægning DKK 23,64 pr. m2 pr. måned, opgjort efter skibets største længde og bredde. Der betales dog minimum kr. 8.427,- årligt.

Oplægning kan kun foregå efter skriftlig aftale og med forudbetaling til Assens Havn.

 

Vareafgifter

Sten, gips, skærver, kalk, mv......................... DKK 6,21 pr. ton

Salt, cement, gødning, træ, flis, mv............... DKK 9,28 pr. ton

Forarbejdet træ, jern, stål, kul, mv............... DKK 11,80 pr. ton

Olie, benzin, melasse mv............................... DKK 11,80 pr. ton

Øvrige produkter. ......................................... DKK 14,90 pr. ton

Projektlast efter aftale.

Takster for materiel

LÆSSEMASKINE SENNEBOGEN 835 M

Lastning/losning af skibe med grab .................... DKK 1.356,00 pr. time

Ventetid................................................................. DKK 476,00 pr. time

Tilkøring, klargøring og rengøring....................... DKK 9000,00 pr. gang

Minilæsser leje inkl. fører .................................... DKK 1000,00 pr. time

Traktor m. vogn el. kost, inkl. fører ..................... DKK 657,00 pr. time

El og vand

FERSKVAND

Forbrug .............................................................. DKK 47,60 pr. m3

Til- og afrigning samt slange ............................. DKK 424,00 pr. gang

AFGIFT FOR ELEKTRICITET

Forbrugsafgift inkl. statsafgift ........................... DKK 2,60 pr. kWh

Tilslutningsafgift Trafikhavn.............................. DKK 424,00 pr. gang

Tilslutningsafgift over 32 Amp, afregnes efter forbrugte materialer og tid

Øvrige priser

Arbejdsløn ved arbejde for andre

Mandskab udlejes for minimum 1 time.

Drifts- og servicemedarbejdere .......................... DKK 415,00 pr. time

Ledere og faglærte .............................................. DKK 717,00 pr. time

Ventetid............................................................... DKK 415,00 pr. time

Overtidstillæg (uden for normal arbejdstid) ......DKK 363,00 pr. time

 

Midlertidig pakhusleje

For opbevaring af varer og produkter i pakhuse kan der ved henvendelse til Assens Havn indhentes oplysning om pris og nødvendige miljøgodkendelser til det pågældende produkt.

Arealleje

Midlertidig pladsleje for gods efter 7 dage, pr. uge........ DKK 4,24 pr. m2

eller pr. påbegyndt måned............................................... DKK 14,92 pr. m2

Langtidsleje af arealer

Takstzone I …………………………………………………………... DKK 25,92 pr. m2

Takstzone II ………………………………………………………..... DKK 22,37 pr. m2

Langtidsleje af pakhuse

Pakhusleje ……………………………………………………………. Efter aftale

Administration

Ved betaling af regninger efter forfaldsdato på løber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Der beregnes et gebyr på.................................DKK 250,00 pr. rykker

Viderefakturering + 10% på fakturabeløb

Ved betalinger fra udland ............................... DKK 80,00 pr. faktura

 

Anvendelse af modtageordning

Blandinger af olie, olieslop mv. ......................DKK 1045,00 pr. m3

Kloakspildevand efter regning

Driftsaffald...................................................... DKK 1.320,00 pr. m3

 

Øvrigt drifts- og lastaffald, kemikalier mv. afregnes efter faktiske omkostninger afhængig af bortskaffelsesmuligheder.