Takstblad Erhverv Assens Havn

Takstblad Erhverv Assens Havn

Takstblad 2021
Alle priser i takstbladet er ekskl. moms.

Skibsafgift
Skibsafgift for hvert anløb......................................................................................... DKK 3,81 pr. BT-enhed.

Forudbetalt månedsafgift med ret til ubegrænset antal anløb pr. måned............... DKK 23,90 pr. BT-enhed.

Skibene betaler desuden Skibsafgift Grundbeløb på 1100,00 pr. anløb til dækning af miljøafgift, administration, trosseføring og sikkerhedsovervågning af anløb/afgang.

Skibe, der anløber havnen med henblik på proviantering, bunkring, besætningsskifte, reparation eller som anløber havnen af bekvemmelighedsmæssig årsag, skal i stedet for skibsafgift betale et beløb efter nedenstående tabel, taksten gælder i 24 timer.

Vareafgifter
Skærver...............................................DKK 5,81 pr. ton

Salt..................................................... DKK 9,42 pr. ton

Træ...................................................... DKK 7,82 pr. ton

Korn.................................................... DKK 8,62 pr. ton

Skrot.................................................... DKK 9,42 pr. ton

Øvrige produkter................................ DKK 15,03 pr. ton

Projektlast efter aftale.

El og vand
FERSKVAND

Forbrug .............................................................. DKK 48,00 pr. m3

Til- og afrigning samt slange ............................. DKK 428,00 pr. gang

AFGIFT FOR ELEKTRICITET

Forbrugsafgift inkl. statsafgift ........................... DKK 2,60 pr. kWh

Tilslutningsafgift Trafikhavn.............................. DKK 428,00 pr. gang

Tilslutningsafgift over 32 Amp, afregnes efter forbrugte materialer og tid

Midlertidig pakhusleje
For opbevaring af varer og produkter i pakhuse kan der ved henvendelse til Assens Havn indhentes oplysning om pris og nødvendige miljøgodkendelser til det pågældende produkt.

Arealleje
Midlertidig pladsleje for gods efter 7 dage, pr. uge........ DKK 4,28 pr. m2

eller pr. påbegyndt måned............................................... DKK 15,05 pr. m2

Langtidsleje af arealer
Takstzone I …………………………………………………………... DKK 26,15 pr. m2

Takstzone II ………………………………………………………..... DKK 22,57 pr. m2

Langtidsleje af pakhuse
Pakhusleje ……………………………………………………………. Efter aftale

Takster for materiel
Kran kan arrangeres via samarbejdspartner

Traktor m. kost, inkl. fører ..................... DKK 663,00 pr. time

Vejninger
Vejning af skibslast ………………………………………… DKK 3,00 pr. ton

Vejning af køretøj til syn……………………………….... DKK 160,00 pr. vejning

Vejning af campingvogn, trailer mm……………...… DKK 80,00 pr. vejning

Andre vejninger efter aftale

Anvendelse af modtageordning
Blandinger af olie, olieslop mv. ......................DKK 1054,00 pr. m3

Kloakspildevand efter regning

Driftsaffald...................................................... DKK 1.332,00 pr. m3

 

Øvrigt drifts- og lastaffald, kemikalier mv. afregnes efter faktiske omkostninger afhængig af bortskaffelsesmuligheder.

Erhvervsskibe m.v.


Skibe 0 – 15 m DKK 266,50

Skibe 15 – 27 m DKK 533,00

Skibe 27- DKK 850,50

 

Fiskeskibe betaler vareafgift på 2,45 % af lastens værdi, dog minimum 8372,00 pr. år 698,00 pr. måned.

Optagning /isætning af skibe fra kajerne koster 160 DKK, regningen skrives til vognmanden.

Oplæggere
Erhvervs- eller erhvervslignende fartøjer betaler oplægning DKK 23,68 pr. m2 pr. måned, opgjort efter skibets største længde og bredde. Der betales dog minimum kr. 8.444,- årligt.

Oplægning kan kun foregå efter skriftlig aftale og med forudbetaling til Assens Havn.

Arbejdsløn ved arbejde for andre
Mandskab udlejes for minimum 1 time.

Drifts- og servicemedarbejdere .......................... DKK 419,00 pr. time

Ledere og faglærte .............................................. DKK 723,00 pr. time

Ventetid............................................................... DKK 419,00 pr. time

Overtidstillæg (uden for normal arbejdstid) ......DKK 367,00 pr. time

Administration
Ved betaling af regninger efter forfaldsdato på løber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Der beregnes et gebyr på.................................DKK 250,00 pr. rykker

Viderefakturering + 10% på fakturabeløb

Ved betalinger fra udland ............................... DKK 80,00 pr. faktura