Skip til hoved indholdet
  Hjem Assens Havn - Erhverv Havaffaldsplan

Havaffaldsplan

Havaffaldsplan gældende for Assens Havn - Erhvervshavn

Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2022 – 2027

 

Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune - Assens Havn
Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune

Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnes affaldsplaner

Indhold:

 1. Beskrivelse af havnens modtageordning
 2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
 3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
 5. Beskrivelse af afgiftsordningen
 6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
 7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen
 8. Gennemført høringsprocedure

  Bilag 1: Affaldstyper

  Bilag 2: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

  Bilag 3: Beskrivelse af modtageordning

 

 1. Beskrivelse af havnens modtageordning

  Kloakspildevand, faciliteter og kapacitet

  Tilkaldelse af slamsuger : 10 m3

  Driftsaffald – olie og kemikalier, faciliteter og kapacitet

  Tilkaldelse af slamsuger flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) : 20 m3

  Driftsaffald – almindeligt affald, faciliteter og kapacitet

  Container til dagrenovation (fra den 01.01.2023 delt op i beholdere til madaffald og restaffald): 2 x 1,5 m3
  Aflevering af pap og papir : 1 m3
  Flaskecontainer : 1 m3
  Aflevering af metal (øl- og sodavandsdåser evt. konserves) : Afhentes på kaj efter aftale
  Aflevering af plast : Afhentes på kaj efter aftale
  Aflevering af tovrester/bundgarn : Afhentes på kaj efter aftale
  Andet: Afhentes på kaj efter aftale

 2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

  Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.

  Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

  Ajourføring:

  Hvert femte år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision. 

 3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald

  Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

  Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.

  Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som Assens Kommune har valgt at sortere havnens affald i:


  Kloakspildevand, faciliteter og placering

  Affald fra Holding tanke: Tilkaldelse af slamsuger ved alle kajer
  Placering af skiltning: ingen

  Driftsaffald – olie og kemikalier, faciliteter og placering

  Affaldet sorteres i følgende kategorier:

  Spildolie og olieholdigt vand: Tilkaldelse af slamsuger ved alle kajer
  Fast olieaffald: afleveres til havnen efter aftale ved alle kajer
  Flydende kemikalier: afleveres til havnen efter aftale ved alle kajer
  Faste kemikalier: afleveres til havnen efter aftale ved alle kajer
  Ukendte kemikalier: afleveres til havnen efter aftale ved alle kajer
  Placering af skiltning: ingen

  Driftsaffald – almindeligt affald, faciliteter og placering

  Affaldet sorteres i følgende kategorier:

  Dagrenovation (til den 31.12.2022): container til dagrenovation ved alle kajer
  Madaffald (fra 01.01.2023)
  Restaffald (fra 01.01.2023)
  Pap og papir: genbrugscontainer på Midtermolen+p-plads
  Glas: genbrugscontainer på Midtermolen+p-plads
  Metal: afleveres på kajen efter aftale
  Plast: afleveres på kajen efter aftale

 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen

  Se bilag 5
 5. Beskrivelse af afgiftsordningen

  Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

 6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

  Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Assens Havn, som herefter kan udlevere en klageformular (bilag 4). Klagen stiles til Assens Kommune, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.

 7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

  Konsultationen af brugerne af havnen: årligt møde

 8. Høringsprocedure

  Affaldsplanen har været til udtalelse hos:

  Beliggenhedskommunen
  Fiskeriforeningen
  Relevante parter i forbindelse med erhvervshavne
  Andre

Bilag 1 affaldstyper

 

MARPOL annex 1 

Olie- og kemikalieaffald:

Der er tale om alle typer af olieaffald stammende fra transport af olie, så som brændstof, maskinslop, Tankskyllevand og beskidt ballastvand.

Indsamlingsmåde:

Henvendelse rettes til havnen med bindende varsel mindst 24 timer før afhentning. Bestilling foretages på assenshavn@assens.dk ved indsendelse af varslings meddelelse.
Olie og kemikalieaffald indsamles med tankbil og leveres til miljøstation.
Nogle havne har faste tanke/anlæg for modtagelse af olieaffald. De fleste havne benytter sig dog af at kunne rekvirere en tankvogn/slamsuger eller havnen har sin egen tankvogn/slamsuger, der sendes til skibet. Denne løsning på olieaffaldsmodtageordningen er ofte suppleret med anden olieaffaldsopbevaring, så som opsamling i tromler og dunke. De benyttes i de tilfælde, hvor der er tale om små mængder, ofte under 1 m3 olieaffald. Skadelige flydende stoffer skal være deklareret efter gældende konventioner.

Bortskaffelsesmåde:

En række havne har faste anlæg i form af olieudskillere. Sådanne anlæg skal nok kort beskrives. Havnene separerer vand fra f.eks. olieholdigt ballastvand, tankskyllevand, maskinslop og/eller fra olieholdige blandinger indeholdende kemikalier.
Alternativt vil den tilkaldte underleverandør være ansvarlig for bortskaffelsen.

Afgift:

For så vidt angår maskinslop kan afhentning ske afgiftsfrit, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets art, størrelse og normale fart. I andre tilfælde eller hvis der afleveres uden for normal arbejdstid betales efter følgende specifikationer: forskelligt fra havn til havn.

 

MARPOL annex II

Rester og blandinger af flydende stoffer, der transporteres i bulk – kemikalier

Indsamlingsmåde:

Affald af denne karakter vil normalt skulle afleveres til ladningsmodtager eller – afskiber i henhold til aftale med de godkendte selskaber. En liste over selskaber, der er godkendt til transport, kan findes i bilag 3.

Bortskaffelsesmåde:

Godkendte aftagere.

Afgift:

Omkostningerne vil være et anliggende mellem skibet eller dets agent, der afregner direkte med transportør/modtager. Alternativt kan havnen medvirke ved etablering og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr.

 

MARPOL Annex III

Skadelige stoffer transporteret i pakket form.

Indsamlingsmåde:

Dette affald falder ind under gruppen specialaffald. Affaldet skal være emballeret og deklareret i henhold til gældende IMO forskrifter. Der skal ske kildesortering. Afhentning varetages af godkendt aftager.

Bortskaffelsesmåde:

Godkendte aftagere.

Afgift:

Omkostningerne vil være et anliggende mellem skibet eller dets agent, der afregner direkte med transportør/modtager. Alternativt kan havnen medvirke ved etablering og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr.

 

MARPOL annex IV

Kloakspildevand:

Der er tale om afløbsstoffer eller andet affald fra enhver form for toiletter, vaskekummer, badekar, afløb anbragt i hospitals rum, samt fra steder, hvor der findes levende dyr eller andet spildevand, der er blandet op med et af førnævnte stoffer. (Grey water and black water)

Indsamlingsmåde:

Kloakspildevand afhentes af tankbil alternativt ved kobling til dæksel på kaj. Det er da en forudsætning, at skibet har fornødent udstyr. Henvendelse rettes til havnen med bindende varsel mindst 24 timer før afhentning. Bestilling foretages på: assenshavn@assens.dk

Bortskaffelsesmåde:

Hvis tankbil anvendes Godkendte aftagere. Alternativ kobling på det offentlige kloaksystem.

Afgift:

For så vidt angår kloakspildevand kan afhentning ske afgiftsfrit, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets art, størrelse og normale fart. I andre tilfælde eller hvis der afleveres uden for normal arbejdstid betales efter følgende specifikationer: forskelligt fra havn til havn.

 

MARPOL Annex V

Driftsaffald:

Der er tale om affald, der er fremkommet som en naturlig del af skibets drift. Der kan i den enkelte kommunes affaldsregulativ være indsat særlige definitioner.

Indsamlings måde:

Udgangspunktet er, at containere til dagrenovation har fast placering på havnene og er tilgængelige hele døgnet, jf kort over havnen med afmærket placering. Containerne afhentes/tømmes med faste intervaller inden for havnens normale arbejdstid. Ud over containere med fast placering kan der rekvireres ekstra containere. Disse skal dog altid bestilles særskilt, jf. bilag 3. Der kræves et bindende varsel på mindst 24 timer. Bestilling skal afgives skriftlig pr. fax, brev. Krydstogtskibe skal altid bestille særskilt. De særskilt bestilte containere vil blive placeret på forud aftalt sted og kan evt. efter aftale omplaceres. Omplacering og afhentning for tømning vil ske inden for almindelig arbejdstid. En del steder kræves kildesortering af driftsaffaldet, hvis levering skal ske afgiftsfrit. Metal og skrot lægges på kajen til senere afhentning af havnens personale.

Bortskaffelses måde:

Indholdet af disse containere går direkte til forbrænding i henhold til gældende (lokale/kommunale/region ale) regler. Sædvanligvis vil dette affald efterfølgende blive sorteret og om lastet før destruktion i henhold til gældende (lokale/kommunale/region ale) regler.

Afgift:

Som udgangspunkt vil benyttelse af opstillede containere på havneområdet være omfattet af no-special fee, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets størrelse og normale fart. I andre tilfælde eller hvis der afleveres uden for normal arbejdstid betales efter følgende specifikationer: forskelligt fra havn til havn. Krydstogtskibe må forventes altid at skulle indgå individuel aftale om antal og placering af containere. Her kan der ske særskilt afregning for brug.

 

Bilag 2

 

FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACY OF RECEPTION FACILITIES FOR WASTE

 

The Master of a ship having difficulties discharging sewage to reception facilities should forward the information below, together with supporting documentation, to the competent authority of the Flag State.

 

 1. Country:

  Name of Port or Area:
  Location in the port (e.g. berth/terminal/jetty): Date of Call:

 2. Amount of sewage for discharge to facility: __________ m
  Amount of sewage not accepted by facility:
  above/other m

 3. Special problems encountered: Undue delay
  Inconvenient locality of facilities
  Use of facility not technically possible
  Other

 4. Remarks: (e.g. information received from port authorities or operators of reception facilities: reasons given concerning 2 above)

 5. Ship's particulars
  Name of ship:
  Distinctive number or letters: Port of registry:
  Owner or operator:
  Number of persons on board:

 

Bilag 3

 

Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe i Assens Havn

 

Indholdsfortegnelse:

1. Formål med modtageordningerne
2. Ansvarlig i havnen
3. Generelle regler for modtageordninger
4. Definition af enkelte affaldstyper, indsamlings måde og bortskaffelses måde
5. Varslings skrivelser
6. Konsultation med brugerne
7. Ikrafttræden
8. Klageformular

 

 1. Formål med modtageordningerne

  Ved etablering af effektive modtageordninger ønsker Assens Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og last affald. Målet er at gøre det smidigt for skibe som anløber danske havne til at aflevere deres affald i de danske havne. Det kan være et bidrag til at nedsætte forureningen af havmiljøet.

 2. Ansvarlig i havnen

  Assens Kommune - Assens Havn er ansvarlig for udarbejdelse af denne plan for havnens affaldshåndtering. Assens Kommune er ansvarlig for planens gennemførelse samt vedligeholdelse. Havneadministrationen kan kontaktes på telefon 64713165 eller assenshavn@assens.dk vedrørende modtageordninger.

 3. Generelle regler for modtageordninger

  Assens Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe, der anløber havnen er pligtige at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006.
  Følgende generelle betingelser skal opfyldes:
  Tidsrum:
  Aflevering skal finde sted inden for havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til fredag fra kl. 0800 til kl. 1500.
  Skibe, der udelukkende anløber Assens Havn uden for normal arbejdstid kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering inden for normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper og det aftales med havnen, hvordan og hvornår afleveringen kan foregå.

  Mængder

  Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn. For større mængder driftsaffald samt last affald opkræves særskilt betaling.

  Art

  Olieaffald:

  Olieaffaldet afhentes af tankvogn. Skibene skal selv sørge for at pumpe olieaffaldet til tankvognen. Det er muligt at aflevere olieaffald ved alle kajer. I de tilfælde hvor gods på kajen forhindrer tilkørsel af tankvogn, skal skibet forhale til anden kaj for aflevering af olieaffald.
  Godkendt underleverandør:

  Avista Oil Danmark A/S Juelsmindevej 6/18
  4400 Kalundborg
  Tlf. +45 59 56 56 44
  avista@avista-oil.dk

  Kloakspildevand:

  Kloakspildevand afhentes af tankbil ved alle kajer. Skibene skal selv sørge for at pumpe kloakspildevandet til tankbilen. Tankbilen kan dog selv suge med en 3 ” slange. I tilfælde af at gods på kajen forhindrer tilkørsel af tankvogn, skal skibet forhale til anden kaj for aflevering af kloakspildevand.

  Godkendt underleverandører:

  Lorentzen
  Trollesøvej 15
  5610 Assens
  Tlf. 40791238
  kimlorentzen@email.dk


  Driftsaffald:

  Affaldet skal være emballeret i sække eller lignende, og placeres i de grønne affaldscontainere der er placeret på kajerne. Affaldssækkene afhentes/tømmes med faste intervaller indenfor havnens normale arbejdstid. Det skal dog fremgå tydeligt hvilke typer affald der afleveres, således havnens personale kan fordele affaldet korrekt. Metal og skrot lægges på kajen til senere afhentning af havnens personale.

  Godkendt underleverandører:

  Stena Miljø A/S
  Damsbovej 20
  5492 Vissenbjerg

  Lastrester:

  Der er ikke oprettet særlig modtagestation for lastrester, idet håndteringen vil foregå ved skibet. Afhængigt af typen af lastrester eller affald relaterende til lasten, afgøres i hvert enkelt tilfælde hvilken håndteringsmæssigt godkendt modtager der kontaktes. Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selv betjent eller betjent og i så fald af hvem. Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havnen har valgt at sortere skibenes affald i:
  Dagrenovation (Container på havnen).
  Pap og papir (Afleveres sorteret på kajen).
  Glas (Flaskecontainer på havnen).
  Metal (Afleveres sorteret på kajen).
  Plast (Afleveres sorteret på kajen).
  Malingsrester og fortynder (Afleveres sorteret på kajen).

  Affaldet skal så vidt muligt afleveres emballeret og under alle omstændigheder på en måde så affaldet ikke forurener havnens område.

  Ejendomsret

  Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til Assens Havn, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg.

  Ansvar

  Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således, under forudsætning af at der foreligger skyld, ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Ifølge bekendtgørelse 1632 kan skibe, der eksempelvis undlader at aflevere affald ifølge bekendtgørelsens bestemmelser eller som ikke følger varslings reglerne, straffes med bøde, eller hvis der er handlet uagtsomt endog med hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Havnekontoret på telefon 64713165.

 4. Definition af enkelte affaldstyper, indsamlings måde, bortskaffelses måde og priser

  Se vedlagte skema, bilag 1. Skemaet er bygget op efter opdelingen i MARPOL.

 5. Varslings skrivelser

  Skibsføreren på et skib, som planlægger at anløbe havnen skal som udgangspunkt 24 timer inden Assens Havn anløbes, indsende en varslings skrivelse. (bilag 2) Varslings formular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse 1632 bilag 3 eller 4. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Varslings formular skal indsendes pr. e-mail til assenshavn@assens.dk.

 6. Konsultation med brugerne

  Assens Havn indkalder årligt en række af havnens regelmæssige brugere til en diskussion af modtageordningens virke.

 7. Ikrafttræden

  Disse regler træder i kraft 20. september 2019 og erstatter tidligere udsendte bestemmelser.

 8. Klageformular

  Se bilag 4

  Bilag 4

  Til:

  Assens Havn
  Nordre Havnevej 12
  5610 Assens

  Klage vedr. utilstrækkelige modtagefaciliteter til affald:

  Forslag til forbedringer:

  Evt. bemærkninger

  Med venlig hilsen

  Ja tak, vil gerne kontaktes for yderligere uddybning af ovenstående – tlf.:__________

  eller e-mail adresse:  _____________________

  Assens Havn indsender en kopi af klagen til Miljøstyrelsen.

  Bilag 5
 
Der er placeret synlige containere til dagrenovation og genbrug på kajerne og p-pladsen.
 

Assens Havn
Nordre Havnevej 12
5610 Assens

Tlf.:    

 • Baagø Færgen (+45) 64 71 41 42 
 • Assens Havn (+45) 64 71 31 65

Nyttige links