Skip til hoved indholdet

Schengenkonventionen

Til Skibsførerne

 Det følger af Udlændingebekendtgørelsens § 13, stk. 8 og 9, at:

Førere af lystbåde, der anløber en dansk havn fra et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal udfærdige en fortegnelse over skibets besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer. Fortegnelsen skal afleveres til havnefogeden ved anløbet med henblik på videregivelse til politiet til brug for tilrettelæggelse af indrejsekontrollen.

Fortegnelser over et skibs besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer, skal indeholde oplysninger om navn (efternavn, fornavn), fødselsdato (dag, måned, år) og nationalitet. Oplysningerne afgives på den internationale søfartsorganisation IMO’s formularer for besætningsmedlemmer og passagerer (FAL formular nr. 5 og 6).

 Overtrædelse kan medføre straf i form af bøde eller fængsel.

 

 Anmeldelse af anløb i Assens Havn, Agernæs Havn eller Bågø Havn, skal ske til: Vagthavende på telefon: (+45)64713165

 

 

English

ARRIVAL AND DEPARTURE

IMPORTANT NOTICE FOR CAPTAINS 

 

The Danish Aliens Act section 13, subsections 8 and 9 proclaim that: 

-   Yacht captains that arrive in a Danish port from a country, which has not joined the Schengen Convention, must prepare a record of crewmembers and any passengers.  

- The record must be submitted to the harbour master upon arrival and will be handed over to the police as a means for preparation of the entry control.

- The record of crewmembers and any passengers of the vessel must contain information concerning name (surname, given name), date of birth (day, month, year) and nationality.  

     - The information must be handed over in the forms provided by the international maritime organisation IMO concerning crewmembers and passengers (FAL forms no. 5 and 6).

 A breach may result in punishment in the form of a fine or incarceration.

  

Registration of arrival in the port of Baagoe, Agernaes or Assens must be done with on-duty staff at phone no.: (+45)64713165

 

Français

ARRIVÉE ET DÉPART INFORMATION IMPORTANTE AUX CAPITAINES DE BATEAUX

 

Il s’ensuit de la § 13 paragraphe 8 et 9 de la directive danoise sur les étrangers que 

-        les capitaines de bateaux, qui font escale dans un port danois en provenance d’un pays, qui ne s’est pas rallié à la Convention Schengen, doivent rédiger une liste des membres de l’équipage du bateau et des passagers éventuels. 

-        Il faut remettre la liste au capitaine du port à l’arrivée dans le but de la transmettre à la police, qui va l’utiliser pour organiser le contrôle de l’entrée. 

-        La liste des membres de l’équipage d’un bateau et des passagers éventuels doit contenir des informations sur le nom (nom de famille et prénom), sur la date de naissance (jour, mois, année) et sur la nationalité. 

-        Les informations sont à remettre sur les formulaires de l’organisation internationale de la navigation maritime, IMO, pour les membres de l’équipage et les passagers (formulaire FAL numéro 5 et 

6). 

Une violation de cette directive peut mener à une punition sous forme d’une amende ou de prison.  

  

La déclaration d’une arrivée au port de Bågø, Agernæs, Assens doit être faite à personnel de service par téléphone: (+45)64713165 

 

Rus

PRIBØTIE I OTBØTIE

VAXNAÅ INFORMACIÅ DLÅ KAPITANOV KORABLEJ

  

Sleduet iz § 13 abzac 8 i 9 datskogo ob'åvleniå ob inostrancah, <to  

-        kapitanø åht, kotorøe vhodåt v datskij port iz stran, kotorøe ne prisoedinilisq k Konvencii Wengen, dolжnø razrabotatq spisok <lenov ækipaжa i vozmoжnøh passaжirov.  

-        Prihoditså otdatq spisok deжurnomu porta pri vhode s celqy peredatq ego policii, kotoraå ispolqzuet ego dlå organizacii kontrolå v'ezda.  

-        Spicok <lenov ækipaжa i vozmoжnøh passaжirov dolжen soderжatq informacii o familii, imeni i ot<estve, o date roжdeniå (denq, mesåc i god) i o nacionalqnosti.  

-        Prihoditså otdatq informacii na formulårah meжdunarodnoj organizacii po morskomu plavaniy IMO dlå <lenov ækipaжa i passaжirov (formulår FAL 5 i 6).  

Naruwenie ætih pravil moжet privesti k nakazaniy v forme deneжnogo wtrafa ili tyremnogo zakly<eniå  

  

Informacii o vhode v Bågø, Agernæs, Assens Port sleduet otdatq  dezhurnyy personal po telefonu: (+45)64713165

Assens Havn
Nordre Havnevej 12
5610 Assens

Tlf.:    

  • Baagø Færgen (+45) 64 71 41 42 
  • Assens Havn (+45) 64 71 31 65

Nyttige links